AÇIK RIZA

Aydınlatma metninde [u1] belirttiğimiz kişisel verileriniz Şirket ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi
  • Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması
  • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi
  • Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi
  • Kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması
  • Varsa fotoğrafınızla yüklediğiniz özgeçmiş, başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla Şirket içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır ve departmanlar arasında paylaşılmaktadır ve yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
  • Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla paylaşılabilir.
  • Sağlık verileriniz başvurduğunuz veya çalıştığınız pozisyon için ilgili mevzuat gereği toplanmakta ve eleman istihdam edilmesi sebebiyle üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.
  • Kişisel verileriniz KVKK’ya uygun olarak, özellikle Statü Gemi’nin verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da Statü Gemi; işe alım, değerlendirme, iletişim, yerleştirme ve diğer insan kaynakları faaliyetleri amaçları ile işleneceği, işe alım, değerlendirme ve iletişim amaçlarıyla özel istihdam büroları dahil olmak üzere üçüncü kişilere aktarılacağı ve sizlere hizmet vermek üzere tarafı olduğu bir sözleşmenin ifası kapsamında gerekiyorsa bu amaçlar kapsamında yurtiçindeki ve yurtdışındaki İş Ortakları ve Tedarikçiler (Mali Müşavirler, Vize Aracı Şirketleri, Sigorta Şirketleri, Yurtdışı Transfer ve Konaklama Şirketleri) resmi kurumlar (Konsolosluklar, diğer hizmet sağlayıcıları vs.) ile paylaşabilir ve bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen durumlarda özeli nitelikli verilerinizin işlenmesine rıza vermektesiniz.

Bu bağlamda özel nitelikli kişisel verileriniz;

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Özgeçmişinizde veya sair kaynaklarda, referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerini Şirket ile ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaştığınızı ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun şahsınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Kişisel verilerinizi referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle paylaşabiliyoruz.

Kişisel verileriniz işe alım süreciniz için www.statushipping.com adresindeki “Gemi Personeli Başvuru” formu ile Yurt içi ve Yurtdışı, İş Ortakları ve Tedarikçiler, İş birliği vb. yaptığımız üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

Kişisel verileriniz kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilmektedir.

Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle yukarıda belirtilen durumlarda kişisel verilerinizin aktarılmasına rıza vermektesiniz.

[u1]Aydınlatma metnini açan link eklenmeli